Search:

Welcome To Ritek

Product Catalog

     Magnifier Lamp
    RT101
    RT111
    RT201
    RT202
    RT206
    RT207
    RT301
    RT2090
    RT2100
     Task Lamp
     Facial Tanner
 

Contact Us

Ritek Electronics Co., Ltd.
Address: 1599, Bingmasi Road, Yuyao, Zhejiang Province, P.R.China
Tel: (+86)574-62537880
Fax: (+86)574-62537881
E-mail: ritek@ritekco.com

Online store